رزومه مدیرعامل

۱- اطلاعات شخصی
نام – وحيد
نام خانوادگی – مبینی پور
۲- تحصیلات
فوق ليسانس مكاترونيك ( ۱۳۹۰-۱۳۹۳)
۳- دستاوردهاي علمی-
V. Mobinipour, “Gate Planning and Control of a nine-link Biped Robot with toe joints via Impact Effects,” Int. J. Humanoid Robot. 16(01) (2019) 1950001.
۴- سابقه کار
با ۱۲ سال سابقه فعالیت در زمینه مدیریت بازرگانی خارجه، خدمات پس از فروش، نظارت تأسیسات مکانیکی ساختمان و بازرس گاز با پروانه پایه ۱ نظارت از سازمان نظام مهندسی.